07
กุมภาพันธ์
มาตรฐานคุณภาพ
เขียนโดย Administrator
พิมพ์

 

 

HACCP & GMP
 
บริษัทคาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด คำนึงถึงความสำคัญของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหารที่ส่งผล ให้เกิดการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บจากอาหาร การระบาดของโรคติดเชื้อทางอาหาร สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อการค้า และนำไปสู่ความสูญเสียรายได้ การฟ้องร้อง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ว่าด้วยข้อกำหนดของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ Codex ตลอดทั้งกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัท ฯ จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพขึ้นภายในองค์กร และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
 
บริษัท ฯ จึงได้เริ่มดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน HACCP หรือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และระบบ GMP : Good Manufacturing Practice หรือระบบสุขลักษณะที่ดีในโรงงานผลิตอาหาร โดยเริ่มมีการดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 โดยส่งทีมงานเข้าอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ HACCP และจัดวิทยากรฝึกอบรมความรู้พนักงาน ดำเนินการวิเคราะห์อันตรายในทุกขั้นตอนการผลิต โดยครอบคลุมอันตรายทั้ง Biological, Chemical, Physical กำหนดวิธีควบคุมอันตราย และมีการตรวจประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการในการปฏิบัติคือ
 
  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ลดของเสียในกระบวนการผลิต
  • พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
  • จัดระบบการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและจัดให้มีการจัดการด้านสุขลักษณะอาหาร
  • ตามข้อกำหนดของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยให้กับลูกค้าตรงเวลา
 
 
จากการปฏิบัติตามหลักการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ทางบริษัท ฯ สามารถได้รับการรับรองระบบดังนี้
ระบบ HACCP : ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
ระบบ GMP : ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ในปีเดียวกัน
การรับรองระบบมาตรฐานนี้ ถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของบริษัท ฯ ในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของบริษัท ฯ
 
 
มาตรฐาน “ฮาลาล”
 
 
 
บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตอาหารเป็นอย่างมาก 
และผลิตภัณฑ์ที่ทางคาลบี้ฯ ทำการผลิต มีจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
และบริษัท ฯ จึงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายให้กับประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ในทั่วทุกมุมโลกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ฯ ทำการผลิตนั้น มุ่งเน้นความสะอาดและอนามัยอาหารเป็นสำคัญ และมาตรฐานอาหาร “ฮาลาล”ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่
บริษัทฯนำมาใช้ควบคุมกระบวนการผลิต โดยทำการขอรับรองระบบจาก คณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเริ่มการรับรองระบบเมื่อปี พ.ศ. 2541 ฮาลาลเลขที่ กอท.ฮล. 142/2541 ผ่านการรับรองระบบ ฮาลาล มาแล้วกว่า 9 ปี และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหาร “ฮาลาล” สำหรับให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตได้ตามมาตรฐานระบบ “ฮาลาล” ดังนั้น ทุกกระบวนการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่า ถูกต้องตามมาตรฐานอาหาร “ฮาลาล” และในทุก ๆ ปี ทางบริษัทฯ ได้มีการต่ออายุ เพื่อเป็นการทดสอบระบบและปรับปรุงมาตรฐานในการผลิตอาหาร “ฮาลาล” ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
 
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:54 น.