10
มีนาคม
เขียนโดย Administrator
พิมพ์

 

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้ไซต์นี้อย่าง ละเอียดรอบคอบ   เนื่องจาก การใช้ไซต์หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้  ดัง นั้น  โปรดอย่าใช้ไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพัน ตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนรายละเอียดในข้อกำหนดเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรจะตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเป็นระยะๆ  เนื่อง จากการที่คุณใช้ไซต์อย่างต่อเนื่องย่อมหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใดก็ตามที่เกิดขึ้น
 
หากคุณมีคำถาม หรือความเห็น หรือหากมีข้อความใดที่ไม่เข้าใจ โปรดติดต่อเราโดยตรง
 
แม้ว่าเราจะได้ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คาลบี้ ธนาวัธน์ จำกัด ("คาลบี้”) ที่ถูกต้องและเหมาะสมในไซต์นี้ก็ตาม คุณไม่ควรสรุปเองว่าข้อมูลที่ให้นี้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอไป หรือไซต์นี้จะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคาลบี้์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังตัดสินใจจะลงทุนในกิจการคาลบี้์ ขอให้ปรึกษาแหล่งต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน
 
ลิขสิทธิ์และ เครื่องหมายการค้า 
เว้นแต่จะระบุ เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดในไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์  (copyright) เทรดเดรส (trade dress) เครื่องหมายการค้า (trademark) และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่คาลบี้์และ/หรือบริษัทสาขาและบริษัทใน เครือหรือคู่สัญญาอื่นที่อนุญาตให้คาลบี้์ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เหล่านั้นเป็นเจ้าของ
 
คาลบี้์ของ สงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้อย่างชัดแจ้ง 
 
การใช้ส่วนตัว 
การใช้ข้อมูลใน ไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น  คุณตกลง ว่าจะไม่แจกจ่าย  ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง   แสดง  หรือสร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้ เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ บุคคลภายนอก คุณจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิงค์  (link) หรือทำซ้ำ/เลียน (mirror) ส่วนใด ของไซต์ โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คุณใช้  ทำซ้ำ หรือแจกข้อมูลใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคาลบี้์      การละเมิดสิทธิเหล่านี้จะทำให้เกิด การดำเนินคดีตามความเหมาะสม  คุณตกลงจะชดใช้ ต่อสู้คดี  และไม่ทำให้คาลบี้์ต้องได้รับความเสีย หายจากการใช้ข้อมูลใดๆ  จากไซต์โดยที่ไม่ได้รับ อนุญาต   คุณยอมรับว่าการใช้ เนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ ที่ปรากฎในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ถึงขั้น แก้ไขไม่ได้ต่อคาลบี้์ และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คาลบี้์มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่ เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงการห้ามไม่ให้กระทำการละเมิดดังกล่าว 
 
ความคิดเห็นและ การส่งความคิดเห็น 
คุณตกลงว่าคุณ เป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตามที่คุณเป็น ผู้ส่งไปที่ไซต์แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคายหรือลามกอนาจาร คุณตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปในไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ 
 
เราขอขอบคุณที่ คุณให้ความสนใจต่อคาลบี้์เป็นอย่างยิ่ง แต่เราไม่มีความประสงค์และไม่สามารถที่จะรับความคิดหรือข้อมูลที่เป็นหรือ เกี่ยวกับแบบดีไซน์ (designs) เทคโนโลยีในการผลิต  (product technology)   หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่คุณอาจมีหรือพัฒนาขึ้นและเห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือสมบัติของคุณ  ดังนั้น เมื่อคุณส่งสิ่งใดก็ตามมายังไซต์จึงถือว่าคุณให้สิทธิไม่เฉพาะแต่เพียงผู้ เดียวแก่เราโดยไม่มีการคิดค่าสิทธิ  เพื่อให้เราใช้   ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดแสดง ส่ง ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างงานดัดแปลง และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะไปที่ใด ผ่านสื่อใดก็ตามและไม่ว่าจะด้วยวิธีแจกจ่าย จัดส่ง   และ แสดงทั้งที่รู้จักกันในขณะนี้หรือที่จะคิดค้นขึ้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ คุณรับรองอีกว่าได้สละธรรมสิทธิ (moral rights) ใน สิ่งที่คุณส่งมานี้ทั้งหมดแล้ว
 
ลิงค์  (Link) 
ลิงค์บางลิงค์ใน ไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบ คุมของคาลบี้์ ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าคาลบี้์สนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในไซต์ดังกล่าวเอง คาลบี้์จะไม่รับผิดชอบต่อการเว็บคาสติ้ง (webcasting) หรือการส่ง ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก
 
ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย 
การที่คุณเข้ามา ใช้ไซต์นี้ และส่งข้อมูลหรือข้อความใดๆ มายังไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของคาลบี้ รวมทั้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และรักษาข้อมูลของแขกออนไลน์ผู้มาเยือนไซต์ของเรา 
 
การสละสิทธิและ การยกเว้นความเสียหาย 
คาลบี้์ไม่มี ความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหา ของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต คาลบี้์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ   ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็น ผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูล อื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าคาลบี้์จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย นั้นแล้วก็ตาม  อย่างไรก็ดีคาลบี้์จะไม่จำกัดความ รับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดย คาลบี้์เองหรือในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต   หรือ ความเสียหายส่วนตัวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อโดยตรงของคาลบี้์ เท่านั้น คาลบี้์จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำไซต์นี้แต่จะไม่ รับรองความถูกต้องของไซต์ การเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของไซต์แต่ประการใด คาลบี้์ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด หรือไซต์จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อันตรายอื่น ๆ และคาลบี้์ไม่รับรองว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แม้ว่าจะทราบถึงข้อบกพร่องนั้นก็ตาม 
 
ผู้เยาว์ 
คาลบี้์ขอให้ พ่อแม่และผู้ปกครองดูแลลูกหลานของตนขณะออนไลน์ 
 
กฎหมายที่ใช้ บังคับ 
ข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจ ของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว 
 
ข้อมูลบริษัท 
ที่อยู่จดทะเบียน 
บริษัท คาลบี้ ธนาวัธน์ จำกัด 
3159/9 ชั้น 4 อาคารวิบูลย์ธานี (ตึก Esso) ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:10 น.